Tampereen seudun vihreiden nuorten säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun vihreät nuoret – Virnu ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 Yhdistys on Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n (jatkossa Vihreät nuoret) ja Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

 Nämä säännöt eivät saa olla ristiriidassa Vihreiden nuorten tai puolueen sääntöjen, tai Suomen lain kanssa.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. edistää toiminnallaan vihreitä arvoja, kuten kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja luonnonsuojelua;
 2. yhdistää Tampereella ja sen ympäryskunnissa asuvia nuoria ja opiskelijoita, joilla on vihreä arvomaailma;
 3. aktivoida nuoria ja opiskelijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vihreiden arvojen pohjalta ja tarjota heille mahdollisuus vaikuttaa Tampereen ja sen ympäryskuntien poliittiseen päätöksentekoon.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. toimii Vihreiden nuorten paikallisyhdistyksenä Tampereen seudulla,
 2. tekee poliittisia keskustelualoitteita ja kannanottoja,
 3. järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia,
 4. harjoittaa tiedotus-, kulttuuri- ja julkaisutoimintaa,
 5. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 3. toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä säännöt, ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

 Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin toiseen puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

 Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 3. ei täytä laissa taikka näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 4. asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

Puoluekokous päättää vuosittain:

 • l  perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden;
 • l  perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokousten sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä ja kokouksen puheenjohtajana toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai heidän yhdessä nimittämänsä hallituksen jäsen. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee luovuttaa toiminnantarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen niin päättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

 1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;
 2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;
 3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

 1. yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen eduskuntavaalien ehdokasasetteluun;
 2. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen;
 3. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri). 

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle
 3. valita hallituksen puheenjohtaja
 4. valita hallituksen muut jäsenet
 5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Vihreiden nuorten ja puolueen hyväksyntä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Vihreille nuorille käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa Tampereella 17.2.2021.